Założycielem DK jest sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921- 1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyły się pierwsze oazy rodzin.
Znakiem DK są dwa greckie słowa: FOS (światło) i ZOE (życie), wpisane w kształt krzyża wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych ob- rączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej  gurze domu. DK używa również znaku END – ikony Świętej Rodziny.DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
 DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
– życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
– życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
– życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
– dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
– postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.
Podjęcie charyzmatu Ruchu Światło-Życie odbywa się w DK w szczególności poprzez:
– kształtowanie swoich członków w duchu formuły jedności „światło-życie”,
– doprowadzenie ich do przyjęcia Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela (idea Nowego Człowieka),
– dążenie do pełnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Ko- ścioła lokalnego (idea Nowej Wspólnoty),
– budowanie i propagowanie kultury opartej na zasadach chrześcijań- skich (idea Nowej Kultury),
– podejmowanie służby na rzecz moralnej odnowy Narodu, zwłasz- cza przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka (KWC) i troskę o obronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
 Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą na- stępujące elementy formacyjne – zobowiązania przyjęte z END:
– codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
– regularne spotkanie ze słowem Bożym,
– codzienna modlitwa małżeńska,
– codzienna modlitwa rodzinna,
– comiesięczny dialog małżeński,
– reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
– uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.
Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu.
Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego – aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.
Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych:
*dzielenia się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku);
*modlitwy
– dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym, – tajemnica różańca;
*formacji
– dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego,
– omówienie nowego tematu.